Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 3 września do 4 listopada 2005 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

w okresie od  3 września do 4 listopada 2005 roku

 

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O      w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Skoki miejsc na umieszczanie plakatów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 9 października 2005 r.,

O      w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane  w 2005 r. oraz powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki gminnej nr 174/4 w Rościnnie,

O      w sprawie odroczenia terminu spłaty raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,

Ze względu na trudną sytuację materialną odroczono termin płatności trzeciej, ostatniej raty należności z tytułu przyłącza wodociągowego, na wniosek zobowiązanej. Termin płatności należności w wys. 400,00 zł został wyznaczony na 15 grudnia 2005 r.,

O      w sprawie zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działki nr 696 w Potrzanowie będącej własnością Gminy Skoki,

O      w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 9 października 2005 r.,

O      w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gminnych nr 1081/1, 1081/2, 1089/1, 1089/2, 1089/4 położonych w rejonie ulicy Polnej w Skokach, w sprawie powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie zmiany terminów przeprowadzenia w roku 2005 kontroli w zakresie przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Łosińcu etap I i II – podbudowa, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 348 o pow.

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym 2005/2006 zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć w szkołach po odpracowaniu,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 599 o pow. 0,4400 ha położoną w Potrzanowie, ul. Borówiec,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lechlinie zabudowanej budynkiem szkoły w budowie obejmującej działkę nr 164/2 o pow. O,6500 ha i działkę nr 166 o pow. 0,1400 ka oraz powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2006,

O      w sprawie przekazania podległym jednostkom założeń do ich planów finansowych na rok 2006,

O      w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005,

O      w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki kontroli na stanowiskach pracy związanych z wymiarem podatków i opłat,

O      w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia otwartego naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat,

O      w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Płatność należności z tytułu przyłącza wodociągowego, rozłożono na raty na wnioski zobowiązanych, w związku z trudną sytuacją rodzinną. Należności w wysokości 1200,00 zł. każda, rozłożone zostały na 12 miesięcznych rat po 100,00 zł.,

O      w sprawie wprowadzenia systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,

O      w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia sposobu zniszczenia dokumentów niearchiwalnych,

O      w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rejowcu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 91/4 o pow. 0,0866 ha oraz powołania komisji przetargowej,

O      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Skoki,

O      w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach dodatkowego dnia wolnego od pracy, do odpracowania,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy opału do placówek samorządowych w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej.

 

Sprawy bieżące

Zakończono procedury związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie działek handlowych położonych w Skokach przy ul. Kościelnej. Wszystkie przeznaczone  do sprzedaży nieruchomości tj. działki: nr 574/9 o pow. 0,0022 ha, nr 574/10 o pow. 0,0063 ha nr 574/16 o pow. 0, 0005 ha , nr 574/11 o pow. 0,0042 ha, nr 574/17 o pow. 0,0030 ha, nr 574/12 o pow. 0,0058 ha, nr 574/18 o pow. 0,0005 ha, nr 574/14 o pow. 0,0088 ha, zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym.

W związku z uchwałą nr XXXII/201/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży działek gminnych (powstałych w wyniku podziału terenu dawnego POD „Zacisze”), trwa  proces sprzedaży działek na zasadzie prawa pierwokupu. Dotychczas zakończono procedury sprzedaży 35 z 46 działek.

Odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminnych  położonych w rejonie ulicy Polnej. Sprzedano 4 z 5 oferowanych do sprzedaży działek tj. działki nr 1089/1 o pow. 0,3346 ha, nr 1089/2 o pow. 0,1763 ha, nr 1089/4 o pow. 0,0861 ha oraz nr 1081/1 ha o pow. 0,2940 ha. Ze względu na brak nabywcy nie sprzedano działki nr 1081/2 o pow. 0,3026 ha.

Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 599 o pow. 0,4400 ha położoną w Potrzanowie ul. Borowiec. 

Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę zabudowaną piwnicą, nr 348 o pow. 0,0309 ha położoną w Sławicy.

Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej położonej w Rejowcu działka nr 91/4 o pow. 0,0866 ha.

 

Zakończono przebudowę drogi gminnej Grzybowo-Grzybowice. W ramach realizacji zadania wykonana została podbudowa wraz z nawierzchnią asfaltową na odcinku 1937 m.b. przy szerokości 4 m, dokonano jednocześnie przebudowy przepustu wraz z zamontowaniem barier ochronnych. Zadanie zrealizowano za kwotę 310 199,32 zł.

Zakończono remont ulicy Jana Pawła II w Skokach. W ramach zadania ułożono ok. 250 mb. kostki pozbrukowej na chodniku i parkingach oraz 298 m.b. nawierzchni asfaltowej.

Zakończono budowę chodnika na ulicy Kościelnej w Skokach. W ramach zadania położono 215 m.b. kostki.

Trwają prace związane z budową nawierzchni ulicy Osiedlowej w Skokach. Zgodnie z umową wykonawca zadania Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Downan , Dopiewo, do dnia 10 listopada br. wykona nawierzchnię z krawężnikami o dł. 336 m.b (przy szerokości 5 m - cena oferty: 308 291,00 zł). 

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Łosińcu etap I i II – podbudowa. Przetarg wygrała firma DROG-SERWIS Wysocki, Murowana Goślina, cena przedstawionej oferty 220 447,31 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie 2 170 m. podbudowy z kruszywa z recyklingu. Zgodnie z założeniami prace związane z przebudową potrwają do 18 listopada br.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym 2005/2006 r. Przetarg wygrała firma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała z Bliżyc. Podpisana umowa określa szacunkową wartość usług na kwotę 22 261,05 zł.

Zakończono budowę wodociągu do oddalonej posesji we wsi Wysoka. Zakres zadania obejmował budowę sieci o długości 370 m wraz z 1 przyłączem, łączna wartość zadania wyniosła 12 645,68 zł.

Trwają prace związane z budową wodociągu na trasie Rejowiec-Ignacewo. Zakres zadania obejmuje budowę sieci o długości 2644 m oraz 8 przyłączy do posesji.

 

Ustalono harmonogram prac związanych z przystąpieniem Miasta i Gminy Skoki do Spółki Aquanet. Obecnie przystąpiono do realizacji punktu pierwszego harmonogramu, związanego z ustaleniem składników majątku jaki ma być wniesiony przez Gminę w formie aportu do Spółki tj. m.in. sieci wodociągowa i kanalizacyjna, oczyszczalnia i przepompownia ścieków.

Przystąpiono do opracowania projektu planu wydatków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do 15 września br. wpłynęło 208 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla 445 uczniów.

W związku z uznaniem terenu Gminy Skoki za obszar dotknięty  klęską suszy, uruchomiona została procedura udzielania kredytów preferencyjnych, na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Dotychczas złożonych zostało 63 wniosków o kredyt na wznowienie produkcji. Wnioski złożone do Urzędu Miasta i Gminy przesyłane są do zaopiniowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z wystąpieniem zagrożenia, przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą możliwości wystąpienia ptasiej grypy. Stosowne materiały informacyjne przekazane zostały do poszczególnych sołectw.

Na placu Powstańców Wlkp. zamontowano nowy  przystanek autobusowy.

Przeprowadzono gruntowny remont 2 mieszkań komunalnych w Budziszewicach.

Posadzono 70 sztuk drzew wzdłuż ulicy Wągrowieckiej.

W dniach 14-16 października br. zorganizowano uroczyste obchody 10-lecia współpracy gmin partnerskich Skoki, Bardowick, Venhuizen. W uroczystościach uczestniczyło 56 gości z zagranicy.

Przeprowadzono akcję Sprzątanie Świata 2005 pod hasłem „Wszystkie kolory recyklingu”. W akcji uczestniczyły sołectwa, szkoły i POD. Zebrano łącznie na terenie Gminy Skoki 213 worków śmieci.

Zakończono realizację projektu wykonania tablic z oznakowaniem ulic i mapą sytuacyjną wsi Sławica wraz z terenem działek rekreacyjnych.

 

Sprawozdanie sporządziła - Blanka Gaździak, Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2005-11-18 13:52:06
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2005-11-18 13:57:04
Ostatnia zmiana:2005-11-18 13:57:04
Ilość wyświetleń:1577
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij