Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 1 lipca do 2 września 2005 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

w okresie od 1 lipca do 2 września 2005 roku.

 

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O      w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2005,

O      w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

O      w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Niedźwiedziny,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Osiedlowej w mieście Skoki, zatwierdzenia siwz i powołania Komisji Przetargowej,

O      w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Rejowcu obejmującej działkę nr 91/4 o pow.

O      w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nr 130/2004 z dnia 03.11.2004 r. (tj. ustalenia kosztów przewozu autobusami gminnymi),

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika we wsi Lechlin, gmina Skoki, zatwierdzenia siwz i powołania Komisji Przetargowej,

O      w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Lechlinie, zabudowanej budynkiem szkoły w budowie, obejmującej działkę nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i działkę nr 166 o pow. 0,1400 ha,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp.,

O      w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 15/1 o pow. 0,0785 ha i nr 15/36 o pow. 0,0774 ha położonych w Sławie Wlkp.,

O      w sprawie zmiany cen w Zarządzeniu Nr 33/2005 z dnia 16 maja 2005 r. dotyczącym zmiany cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działek będących własnością Gminy Skoki (działka nr 3/13 i 5/48 w Sławicy),

O      w sprawie zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działek będących własnością Gminy Skoki (działka nr 526/21 i nr 526/5 w Sławicy),

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika na ul. Kościelnej w Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania Komisji Przetargowej,

O      w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny zgłoszonych posesji i gospodarstw w konkursie „Piękna i Zielona Gmina 2005”,

O      w  sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 599 o pow. 0,4400 ha położoną w Potrzanowie ulica Borówiec przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu,

O      w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 5/13 o pow. 0,0139 ha położoną w Sławicy przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

O      w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  - Ordynacja podatkowa (DzU Nr 137, poz. 926 ze zmianami),

Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego względem dłużnika wydał Komornik Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Postępowanie egzekucyjne względem dłużnika okazało się bezskuteczne gdyż dłużnik nie posiada ruchomości podlegających zajęciu oraz  mienia przedstawiającego wartość handlową. Stwierdzono również, że dłużnik nie pracuje a utrzymuje się z drobnych prac dorywczych. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono o umorzeniu należności w kwocie 155,90 zł.,

O      w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 r.,

O      w sprawie zapewnienia obsługi administracyjnej oraz warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rejowcu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 91/4 o pow. 0,0866 ha oraz powołania Komisji Przetargowej,

O      w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

O      w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu na trasie Rejowiec-Ignacewo, zatwierdzenia siwz i powołania Komisji Przetargowej,

O      w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r.

 

Sprawy bieżące

Ogłoszono do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości do sprzedaży:

O      w Karolewie stanowiącą działkę nr 1173 o pow. 0,0483 ha. Działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

O      w Skokach przy ulicy Kościelnej działki o nr 574/9, 574/10, 574/11, 574/12, 574/14, przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej na poszerzenie działek handlowych,

O      w Rejowcu obejmującą działkę nr 91/4 o pow. 0,0866 ha przeznaczoną do sprzedaży. Aktualnie ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości.

O      nieruchomość gruntową położoną w Lechlinie (łączna pow. 0,7900 ha) zabudowaną budynkiem szkoły w budowie (stan surowy zamknięty). W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości,

O      nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 599 o pow. 0,4400 ha położoną w Potrzanowie przy ulicy Borówiec. Działkę przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

O      nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 5/13 o pow. 0,0139 ha położoną w Sławicy. Działkę przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poszerzenie działki nr 332,

O      grunty gminne położone w Skokach w rejonie ul. Polnej, stanowiące działki nr 1081/1 o pow. 0,2940 ha, nr 1081/2 o pow. 0,3026 ha, nr 1089/1 o pow. 0,3346 ha, nr 1089/2 o pow.0,1763 ha, nr 1089/4 o pow. 0,0861 ha,

O      działkę gminną nr 174/4 o pow. 0,0708 ha położoną w Rościnnie.

 

Podpisano 23 akty notarialne sprzedaży działek na terenie zlikwidowanego POD „Zacisze”.

Podpisano 2 notarialne akty sprzedaży lokali z zasobów komunalnych – dotyczy lokali zlokalizowanych we wsi Rejowiec 35.

Trwa proces komunalizacji działki nr 125/4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Podpisano akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości położonej przy ulicy Ciastowicza, z dotychczasowego właściciela tj. PKP na Gminę Skoki. Rozliczenie należności za przekazaną nieruchomość nastąpiło w ramach zaległości podatkowych PKP. Nieruchomość na wniosek mieszkańców i radnych, przeznaczona będzie na poszerzenie drogi dojazdowej do zaplecza zabudowy szeregowej przy ulicy Dworcowej w Skokach.

Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych pod projekt przebudowy drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec.

Prowadzone są czynności przygotowawcze umożliwiające sprzedaż lokali w budynku komunalnym na ulicy Piła-Młyn w Skokach. Zlecono wykonanie projektu podziału działki pod budynkiem.

Wszczęto procedury przygotowawcze mające na celu poszerzenie ok. 30 działek letniskowych w Potrzanowie i Sławicy.

Trwają końcowe prace związane z okablowaniem ul  Kazimierza Wielkiego w Skokach, oraz montażem lamp oświetlenia ulicznego.

W związku z wystąpieniem długotrwałej suszy, powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Komisja przeprowadziła ocenę szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Szacunki wskazują na wystąpienie  strat w płodach rolnych w wysokości ok. 40% dla upraw zbożowych jarych i ok.30% dla upraw zbożowych ozimych.

Trwa kontrola przestrzegania na terenie Gminy Skoki ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Wyposażono w pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych miejscowości Stawiany, Glinno, Jagniewice, Kuszewo, Roszkowo i ul. Topolowa w Skokach. Dostawiono dodatkowe pojemniki na ulicach Wągrowiecka, Kościelna i na Placu Strażackim w Skokach.

Naprawiono i zainstalowano ponownie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w Skokach, Roszkowie i Pawłowie.

W dniu 24 lipca br. rozpoczęły się rozgrywki drużyn w ramach Turnieju Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej. W rozgrywkach weźmie udział 5 drużyn.

Rozstrzygnięto konkurs „Piękna i zielona Gmina 2005” . Do konkursu zgłoszono łącznie 30 obiektów, w tym 27 obiektów w kategorii „Najładniejszy dom z ogrodem i obejściem” oraz 3 obiekty w kategorii „Najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego”.

Trwają prace związane z trzebieżą wczesną lasu gminnego w Potrzanowie.

 

Przetargi w Gminie

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Grzybowo-Grzybowice. Przetarg wygrała firma NCC Roads Polska sp. z o.o., Wrocław. Cena oferty wyniosła 310.199,32 zł. Przebudowa będzie realizowana przy znaczącym udziale środków z FOGR.

W dniu 15 lipca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na remont chodnika we wsi Lechlin, gmina Skoki. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano rozebranie istniejącego chodnika i położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 2 sierpnia br. Przetarg wygrała firma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo Bekoniarstwo Transport Tadeusz Kopała, Bliżyce. Cena oferty 43.543,20 zł. Prace remontowe zostały zakończone i odebrane.

W dniu 14 lipca br. podpisane zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Osiedlowej. Wartość objętego niniejszym przetargiem zamówienia przekracza 60 000 euro, w związku z czym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), ogłoszenie przesłano do publikacji przez Urząd Zamówień Publicznych. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na  12 września br. Zakończenie budowy nawierzchni na ulicy Osiedlowej zaplanowano na 10 listopada br.

Firma Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Downan zakończyła w terminie budowę drogi gminnej w Potrzanowie II etap. W ramach inwestycji położono ponad 1 200 m drogi asfaltowej.

Zakończono procedury przetargowe i rozpoczęto prace modernizacji ulicy Jana Pawła II w Skokach. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „TRANSKOP” Sp.j. z Gniezna, cena oferty 255.885,19 zł. W związku z przedłużeniem procedury przetargowej planowany termin rozpoczęcia robót uległ opóźnieniu. Z uwagi na powyższe wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia prac remontowych.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę chodnika na ul. Kościelnej w Skokach. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót tj. Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo Bekoniarstwo Transport Tadeusz Kopała, Bliżyce. Cena oferty 95.547,23 zł.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. Sprzedane zostały następujące nieruchomości:

działka nr 15/11 o pow. O,0785 ha,

działka nr 15/36 o pow. 0,0774 ha.

W dniu 1 września br. głoszono przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na trasie Rejowiec-Ignacewo. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 19 września br.

 

Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego i okolic”

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego i okolic”, w dniach 17-18 maja br. miała miejsce wizytacja przedstawicieli Komisji Europejskiej, podczas której KE zapoznała się m.in. ze stanem oczyszczalni ścieków w Skokach.

W dniu 9 czerwca br. NFOŚiGW w Warszawie przekazał oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej  i podsumowujące całą wizytę. W efekcie wizyty zaszła konieczność złożenia aktualizacji wniosku  oraz udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na podniesione przez Komisję wątpliwości.

W dniu 20 lipca br. złożono ostateczną wersję wniosku aplikacyjnego wraz z analizami finansowymi.  Jednocześnie  do dnia dzisiejszego trwają konsultacje i weryfikacje złożonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

Na skutek ciągłych zmian w przepisach regulujących podejście do kwestii środowiskowych, w ciągu ostatnich kilku miesięcy ostatecznie wyjaśniano kwestię raportów ocen oddziaływania na środowisko. Jednoznacznie stwierdzono konieczność sporządzenia raportów OOŚ. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca tj. firma EKOSYSTEM, Śląsk. W dniu 30 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na którym przekazano wykonawcy wstępne materiały do raportu.

Zgodnie z opinią NFOŚiGW oraz Komisji Europejskiej posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest jedyną formalną przeszkodą do podpisania z Unią Europejską umowy o dofinansowaniu.

 

Kontrola Regionalna Izba Obrachunkowa

W dniu 20 lipca br.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, rozpoczęła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta i Gminy Skoki za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 r. Przewidywany czas trwania kontroli – do końca września br.

Sprawozdanie sporządziła Blanka Gaździak, Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2005-11-18 14:04:16
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2005-11-18 14:06:55
Ostatnia zmiana:2005-11-18 14:06:55
Ilość wyświetleń:2250
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij