Uchwała nr LXV/504/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok;

Uchwała nr LXV/505/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036;

Uchwała nr LXV/506/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Budziszewicach;

Uchwała nr LXV/507/2023 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;

Uchwała nr LXV/508/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024;

Uchwała nr LXV/509/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;

Uchwała nr LXV/510/2023 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025”;

Uchwała nr LXV/511/2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

Uchwała nr LXV/512/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.