Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skoki

Kolorowy pasek

Sprawozdanie 8 kwietnia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

w okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2006 roku.

 

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał Zarządzenia w następujących sprawach:

·        ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej w Rościnnie, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika na ulicy Wągrowieckiej, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w Kakulinie nr 16, przenaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Skokach w rejonie ul. Polnej i ul. Topolowej, obejmującej działkę Nr 1146/3;

·        ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem inwentarskim i stodołą położonej w Pawłowie Skockim, obejmującej działkę nr 302/2 o pow.

·        rezygnacji z prawa  pierwokupu udziału w działce nr 17/15 w Sławicy;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę chodnika na ulicy Jana Pawła II w Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I kwartał 2006 r;

·        umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

Należność umorzono w związku z postanowieniem komornika. Egzekucja przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna. Kwota umorzonej zaległości z tytułu usług komunalnych: 53,68 zł.

·        umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

Należność umorzono w związku z postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na śmierć dłużnika. Oszacowano, że koszty dotychczasowego postępowania oraz koszty wszczęcia kolejnego postępowania z udziałem spadkobierców zmarłego, prawdopodobnie przewyższą kwotę dochodzonej należności. W związku z powyższym postanowiono o umorzeniu zaległości. Kwota umorzonej zaległości z tytułu usług komunalnych: 148,60 zł.

·        umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

Należność umorzono w związku z postanowieniem komornika. Egzekucja przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna. Kwota umorzonej zaległości z tytułu usług komunalnych: 73,73 zł.

·        wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;

·        ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowo-usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów „Dni Miasta i Gminy Skoki 2006”;

·        wprowadzenia instrukcji kontroli finansowej w jednostkach nadzorowanych Gminy Skoki;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika we wsi Jagniewice gm. Skoki zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        zmiany Zarządzenia Nr 20/2006 w sprawie określenia terminów przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Skoki dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Skokach;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wągrowieckiej w mieście Skoki, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec etap-I, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu we wsi Wysoka, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki –III etap, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

·        podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2005 r.:

·        terminów przeprowadzenia w roku 2006 kontroli w zakresie przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finanowych i dokonywania wydatków;

·        wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;

·        powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu przez Stowarzyszenie pn. „Klub Sportowy Wełna Skoki”;

·        terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji na działalność oświatową;

·        zmiany Zarządzenia Nr 20/2006 w sprawie określenia terminów przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Skoki dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Skokach;

·        zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki;

·        powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach;

·        powołania komisji do przeprowadzenia oceny zgłoszonych posesji i gospodarstw w konkursie „Piękna i Zielona Gmina 2006”;

·        zmiany składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościuszki w Skokach – III etap;

·        zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działek nr 1052/3 w Skokach i 526/21 w Sławicy, będących własnością Gminy Skoki;

·        wyłączenia ze sprzedaży drewna pozyskanego z działki nr 1052/3 w Skokach będących własnością Gminy Skoki;

·        zatwierdzenia kosztów realizacji inwestycji planowanych do poniesienia w roku 2006 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach ze środków własnych.

 

 

 

 

 

 

 

Przetargi

Ogłoszono i rozstrzygnięto

·        Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Rościnnie. W ramach zadania zaplanowano położenie asfaltu na długości ok. 500 mb (5 m szerokości). Do przetargu przystąpiły 2 firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Chodzieży. Cena oferty: 78 346,51 zł. Zadanie zakończono.

·        Przetarg nieograniczony na remont chodnika na ulicy Wągrowieckiej. W przetargu wzięły udział 2 firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Cena oferty: 56 703,21 zł. W ramach zadania wykonano remont chodnika o długości 207,7 mb. wraz z zatoką parkingową.

·        Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika na ulicy Jana Pawła II w Skokach. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy chodnika na długości ok. 305 mb. od Placu Strażackiego do skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Wągrowiecką i ul. Kazimierza Wielkiego. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów. Najniższą cenę zaproponowała firma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Cena oferty 215 260, 00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 września br.

·        Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem inwentarskim i stodołą, położonej w Pawłowie Skockim, obejmującej działkę nr 302/2 o pow. 0,3167 ha; Cena wywoławcza 30 000,00 zł. Do przetargu przystąpiły 2 osoby. Działkę sprzedano za kwotę 30 300,00 zł.

·        Przetarg nieograniczony na remont chodnika we wsi Jagniewice. W ramach zadania zaplanowano remont 200 m chodnika (szer. 1,5 m). Do przetargu przystąpił 1 oferent. Wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała, z Bliżyc zrealizuje zadanie za kwotę 29 968,09 zł. Planowany termin zakończenia robót - do 30 lipca br.

·        Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wągrowieckiej w Skokach. Inwestycja obejmuje montaż linii napowietrznej i ziemnej, ustawienie 3 słupów oświetleniowych oraz montaż 8 punktów oświetlenia. Wyłoniono wykonawcę robót tj. Energo-Tele Edmund Pokładowski, Gniezno. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 sierpnia br. za kwotę 25 217,93 zł.

·        Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec etap-I. W ramach finansowanego z FOGR zadania, wykonane zostanie 1930 mb podbudowy (szer. 4,2 m.). Przetarg wygrała firma Drog-Serwis Wysocki z Murowanej Gośliny. Cena oferty: 151 199,97 zł. Planowany termin zakończenia robót: 15 września br.

·        Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu we wsi Wysoka. Budowę kanalizacji na odcinku 392 m wraz z 10 studniami kanalizacyjnymi zrealizuje firma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Cena oferty: 25 132,58 zł.

·        Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki – III etap. W ramach zadania przewidziano budowę 645 m. wodociągu  wraz z wykonaniem 2 przyłączy. Wyłoniono wykonawcę robót tj. Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Zadanie wykonane do 8 września br. zostanie za kwotę 80 533,86 zł.

 

Ze względu na brak zainteresowanych, nie odbył się  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w budowie, położonej w Lechlinie.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 262 300,00 zł.

 

 

Pozostałe działania

Wykonano podkłady geodezyjne i zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Lechlinku.

W związku z zainteresowaniem wykupem, dokonano pilotażowej wyceny działek POD Hipolita Cegielskiego.

Dobiegają końca procedury związane ze sprzedażą działki gminnej nr 85/4, położonej w Rejowcu (działka przeznaczona na poszerzenie siedliska gospodarstwa rolnego).

W związku z niemożnością ustalenia granic działki nr 26 w Pawłowie Skockim, prowadzone jest postępowanie dotyczące ustalenia przebiegu granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

Dobiega końca procedura wznowienia granic działki nr 68 w Kakulinie.

Na wniosek Gminy Skoki, Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przekazała nieodpłatnie działki nr 4/16 w Stawianych oraz 85/4 w Rejowcu. Są to działki przeznaczone pod przepompownie ścieków.

Trwają prace związane z wyznaczeniem nowych terenów budowlanych w rejonie ulic Polnej i Wągrowieckiej oraz Sosnowej, Polnej i Topolowej.

Trwają prace związane z budową nawierzchni ulic: Granicznej, Okrężnej i Podgórnej.

Prowadzone są remonty i adaptacje pomieszczeń przeznaczonych na świetlice wiejskie w Brzeźnie, Rejowcu i Kuszewie.

Trwają prace remontowe pomieszczeń po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Budynek przeznaczono do adaptacji na mieszkania socjalne.

Zakończono remont pomieszczeń dolnych w budynku przedszkola, przeznaczonych na działalność kulturalną.

Dobiega końca udowa placu zabaw przy ulicy Krętej w Skokach. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: rozbiórka szop, zamontowanie betonowych podpór sąsiadujących budynków, uprzątnięcie i zniwelowanie terenu, zamontowanie palisad, przygotowanie gruntu pod zasiew trawy, założenie trawnika, wykorowanie terenu pod nasadzenia, nawiezienie piachu, ułożenie chodników, zamontowanie urządzeń zabawowych i koszy. W najbliższym czasie planuje się zamontowanie ławek i dokonanie nasadzeń roślinności.

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na kandydata  na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Procedury konkursowe przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum wyłoniony został dotychczasowy dyrektor, pan Wiesław Sierzchuła.

Tradycyjnie już ogłoszono kolejną edycję konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2006”. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach tj. na najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego oraz na najładniejszy indywidualny dom z ogródkiem i obejściem. Przyjęto 33 zgłoszenia.

Przeprowadzono szczepienia na wybranych kasztanowcach białych, przeciwko szrotówkowi kasztanowiaczkowi.

Dokonano zgłoszenia Gminy Skoki  do  XII edycji „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”.

Podsumowano akcję „Sprzątanie Ziemi”. Łącznie na terenie Gminy zebrano 529 worków oraz 27 m3 śmieci luzem.
Sprawozdanie sporządziła, Blanka Gaździak Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Blanka Gaździak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blanka Gaździak
Data wprowadzenia:2006-07-17 14:09:25
Opublikował:Blanka Gaździak
Data publikacji:2006-07-17 14:10:45
Ostatnia zmiana:2006-07-17 14:10:45
Ilość wyświetleń:2294
Urzad Miasta i Gminy Skoki
ul.Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij