Zamknij okno Drukuj dokument

2017

XXV Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2017

 • Uchwała Nr XXV/183/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
 • Uchwała Nr XXV/184/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036.
 • Uchwała Nr XXV/185/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia , udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkole publiczne, do którego organem prowadzacym jest Gmina Skoki.
 • Uchwała Nr XXV/186/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXV/187/2017 w sprawie przekazania pism określonych jako petycje.
 • Uchwała Nr XXV/188/2017 w sprawie wyrażenia zgodyna nabycie przez Gminę Skoki nieruchomosci położonej w Skokach.

  XXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 stycznia 2017

  Uchwała Nr XXVI/189/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017

  XXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2017

 • Uchwała Nr XXVII/190/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
 • Uchwała Nr XXVII/191/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036.
 • Uchwała Nr XXVII/192/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Skoki środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług VATdla samorzaądowego zakładu budżetowego.
 • Uchwała Nr XXVII/193/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnszjum do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr XXVII/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Skoki.
 • Uchwała Nr XXVII/195/2017 w sprawie przekazania petycji.

  XXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017

 • Uchwała Nr XXVIII/196/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
 • Uchwała Nr XXVIII/197/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2017-2036.
 • Uchwała Nr XXVIII/198/2017 w sprawie zwolnienia Zakładu Wodoci±gów i kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłat do budżetu Gminy nadwyżki ¶rodków obrotowych ustalonej na koniec 2016 roku.
 • Uchwała Nr XXVIII/199/2017 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych scieków dla wszystkich grup odbiorców.
 • Uchwała Nr XXVIII/200/2017 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Skoki na realizację zadań zwi±zanych z utrzyamniem urz±dzeń wodnych oraz trybem postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
 • Uchwała Nr XXVIII/201/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2018 r.
 • Uchwała Nr XXVIII/202/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr XXVIII/203/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomo¶ci położonych w Skokach i Roszkówku.
 • Uchwała Nr XXVIII/204/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci zabudowanej położonej w Rejowcu.
 • Uchwała Nr XXVIII/205/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci położonych w Sławie Wlkp., przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 • Uchwała Nr XXVIII/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Zamkowej w Skokach wraz z oddanie w uzytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki nr 78/3
 • Uchwała Nr XXVIII/207/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 wrze¶nia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w±growieckiemu na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1656P ul. Antoniewskiej w Skokach".
 • Uchwała Nr XXVIII/208/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w±growieckiemu na zadanie zwi±zane z dofinansowaniem przebudowy dróg powiatowych na teren Gminy Skoki.
 • Uchwała Nr XXVIII/209/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w czę¶ci miejscowo¶ci Skoki - obręb Skoki.
 • Uchwała Nr XXVIII/210/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoki.
 • Uchwała Nr XXVIII/211/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacjnego do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadz±cym jest Gmina Skoki.
 • Uchwała Nr XXVIII/212/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla którego organem prowadz±cym jest Gmina Skoki.


  XXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 maja 2017r.

 • Uchwała Nr XXIX/213/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych działek w BrzeĽnie.
 • Uchwała Nr XXIX/214/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomosci Rolnych działki w Glinnie.
 • Uchwała Nr XXIX/215/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomosci Rolnych działek w Rakojadach i Chociszewie.
 • Uchwała Nr XXIX/216/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntów w Jabłkowie.
 • Uchwała Nr XXIX/217/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntów we wsi Sławica w rejonie ulicy Gackiej.
 • Uchwała Nr XXIX/218/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych położonych w Sławicy.
 • Uchwała Nr XXIX/219/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, nieruchomo¶ci położonych w Sławie Wielkopolskiej.
 • Uchwała Nr XXIX/220/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mie¶cisko.
 • Uchwała Nr XXIX/221/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
 • Uchwała Nr XXIX/222/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 2017r.
 • Uchwała Nr XXIX/223/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036.
 • Uchwała Nr XXIX/224/2017 w sprawie upoważnienia wiceprzewodnicz±cej Rady Miejskiej Gminy Skoki do podpisywania delegacji służbowych przewodnicz±cemu Rady Miejskiej Gminy Skoki.


  XXX sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia  8 czerwca 2017

 • Uchwała Nr XXX/225/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2016r.
 • Uchwała Nr XXX/226/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium. za 2016r.
 • Uchwała Nr XXX/227/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego S±du Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na uchwałę nr XXV/185/2017 Rady Miejskiej Skoki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysoko¶ci opłaty za ¶wiadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadz±cym jest Gmina Skoki.
 • Uchwała Nr XXX/228/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

   

  XXXI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z 18 lipca 2017

  XXXII sesja rady Miejskiej Gminy Skoki z 17 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr XXXII/238/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała Nr XXXII/239/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu na uchwałę Nr XXXVI/273/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała Nr XXXII/240/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 2017r.
 • Uchwała Nr XXXII/241/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Jabłkowie i Pomarzakach.
 • Uchwała Nr XXXII/242/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Brzoskwiniowej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jedmorodzinne.

  XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z 24 października 2017

  XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z 30 listopada 2017

 • Uchwała nr XXXIV/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w Budziszewicach
 • Uchwała nr XXXIV/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Skokach przy ulicy Antoniewskiej w trybie bezprzetragowym na rzecz użytkownika wieczystego
 • Uchwały nr XXXIV/262/2017 w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Sławicy
 • Uchwała nr XXXIV/263/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 • Uchwała nr XXXIV/264/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXIV/265/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skoki na lata 2017-2021
 • Uchwała nr XXXIV/266/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2020"
 • Uchwała nr XXXIV/267/2017 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców
 • Uchwała nr XXXIV/268/2017 w sprawie: przystąpienia Gminy Skoki do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: "Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Skoki w roku szkolnym 2016/2017

  XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z 19 grudnia 2017

 • Uchwała nr XXXV/269/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " na 2018 r.
 • Uchwala nr XXX V/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Chociszewie
 • Uchwała nr XXXV/271/2017w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skoki oraz warunków i zasad korzystania z nich przez operatrów i przewoźników
 • Uchwała nr XXXV/272/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania związane z dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Skoki
 • Uchwala nr XXXV/273/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
 • Uchwała nr XXXV/274/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036
 • Uchwała nr XXXV/275/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skokina lata 2018-2036
 • Uchwała nr XXXV/276/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr XXXV/277/2017 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2018 r.
 • Uchwała nr XXXV/278/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki
 • Metadane

  Źródło informacji:Karolina Stefaniak
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Karolina Stefaniak
  Data wprowadzenia:2017-03-17 12:59:25
  Opublikował:Karolina Stefaniak
  Data publikacji:2017-03-17 13:03:20
  Ostatnia zmiana:2018-01-09 13:02:07
  Ilość wyświetleń:1092