Informacja o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz danych

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z postanowień zawartych w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Władze publiczne obowiązane do prowadzenia wykazu udostępniają go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikowane karty zawierają informacje o wymienionych w art. 21 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie dokumentach, które wpłynęły lub zostały wytworzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.


Publicznie dostępny wykaz danych: https://wykaz.ekoportal.pl/