Raport o stanie Gminy Skoki za 2020 rok

 

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Skoki opracował  i przedłożył Radzie Miejskiej Gminy Skoki „Raport o stanie Gminy Skoki za 2020 rok”. Raport  obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W dniu 22 czerwca 2021r o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 21 czerwca br., do Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Skoki) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców  w debacie przyjmowane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu do dnia 21 czerwca 2021 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w załączniku, a także w biurze Rady Miejskiej Gminy Skoki.