Uchwała nr XLIX/385/2022 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/358/2022 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki-Rościnno”;

Uchwała nr XLIX/386/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakupu ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu;

Uchwała nr XLIX/387/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 r.;

Uchwała nr XLIX/388/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036;

Uchwała nr XLIX/389/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)";

Uchwała nr XLIX/390/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz warunki pracy, a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoki;

Uchwała nr XLIX/391/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Szczodrochowo;

Uchwała nr XLIX/392/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki w rejonie ulicy Antoniewskiej i Leśnej;

Uchwała nr XLIX/393/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.