1. Uchwała nr XLIII/268/2006 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 38 poz. 1035 z dnia 22.03.2006r./

 2. Uchwała nr XLVIII/303/2006 z dnia 11.07.2006r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach stanowiących własność gminy Skoki
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 128 poz. 3164 z dnia 17.08.2006r./

 3. Uchwała nr XLIX/304/2006 z dnia 26.07.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 131 poz. 3209 z dnia 21.08.2006r./

 4. Uchwała nr XLIX/305/2006 z dnia 26.07.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Skoki na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej  Gminy Skoki        
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 131 poz. 3210 z dnia 21.08.2006r

 5. Uchwała nr L/309/2006 z dnia  29.09.2006r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179 poz. 4189 z dnia 23.11.2006r/

 6. Uchwała nr L/310/2006 z dnia 29.09.2006r. w sprawie zasad i trybu  prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoki. 
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179 poz. 4190 z dnia 23.11.2006r./

 7. Uchwała nr LI/321/2006 z dnia 25.10.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoki
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 202 poz. 4812 z dnia 14.12.2006r

 8. Uchwała nr III/9/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 216 poz. 5493 z dnia 29.12.2006r./

 9. Uchwała nr III/10/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 207 poz. 5038 z dnia 15.12.2006r./

 10. Uchwała nr III/11/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie  ustalenia  stawek w podatku  od środków  transportowych
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 207 poz. 5012  z dnia 15.12.2006r./

 11. Uchwała nr III/12/2006 z dnia 12.12.2006r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 207 poz. 5040 z dnia 15.12.2006r./

 12. Uchwała nr IV/13/2006 z dnia 19.12.2006r. w sprawie zmiany uchwały nr III9/2006 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 216 poz. 5510 z dnia 29.12.2006r./

 13. Uchwała nr IV/15/2006 z dnia 19.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007r.
  /ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 poz. 1502 z dnia 17.04.2007r./