Obsługa w języku migowym

Język migowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta i Gminy w Skokach udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z Urzędem:

O  poczta elektroniczna : sekretaria@skoki.nowoczesnagmina.pl,

O  fax: 61 8925 803

 

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 

O  tłumacza języka migowego.

 

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się w załączeniu.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).