Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze wskazanej w ww. ustawie zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta odbywa się m.in. poprzez konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

W związku z powyższym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska Gminy Skoki Uchwałą Nr LI/309/10 określiła sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego.

Treść uchwały przedstawiamy poniżej.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), których działalność statutowa dotyczy projektów konsultowanych uchwał.

Uwagi i opinie dotyczące konsultowanych projektów należy wnosić w formie pisemnej na formularzu, dostępnym w BIP Urzędu (wzór do pobrania poniżej). Dopuszcza się również przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa (podpis elektroniczny).

Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłoszonym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe.

Stanowiska anonimowe lub dostarczone do siedziby Urzędu po terminie konsultacji lub niezwierające dokumentu, o którym mowa w punkcie 5, nie będą rozpatrywane.