Obowiązek informacyjny - ogólny

Informacja Administratora Danych Osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że

1.      Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

2.      Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812.

3.      Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Skoki  jest realizacja zadań publicznych o charakterze gminnym. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Skoki obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- Ustawa z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe

- Ustawa z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

- Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

- Ustawa z dn. 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

- Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych


W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.

4.      Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.

6.      Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do :

a)        dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)        sprostowania danych osobowych;

c)        żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    e)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

    7.      Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

    8.      Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

    Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę merytoryczną Urzędu Gminy i Miasta w Skokach.

    Poniżej znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.