Co i jak załatwić w Urzędzie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach

opracowane zostały

Karty Usług Publicznych

Karty najczęściej występujących, świadczonych przez nasz Urząd usług, wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie

www.gmina-skoki.pl

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku (Dz.U.2005.200.1651) Urząd Miasta i Gminy w Skokach określił również standardy i sposób przekazywania dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego za pomocą ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej.

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz profilu zaufanego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/UMIGS/SkrytkaESP

W formie identyfikatora URL:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UMIGS

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » Inne klasyfikacje » Klasyfikacja terytorialna » Wielkopolskie » powiat wągrowiecki » Skoki.

Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki: 900 - 1700, od wtorku do piątku 730 – 1530) do Sekretariatu (I piętro, pok. 13) następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Szablony wniosków i podań akceptowane przez UMIGS wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl w zakładce Urząd/Co i jak załatwić w Urzędzie.