Raport o stanie Gminy Skoki za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Skoki opracował i przedłożył Radzie Miejskiej Gminy Skoki „Raport o stanie Gminy Skoki za 2023 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 26 czerwca br., do Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Skoki) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców w debacie przyjmowane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu do dnia 26 czerwca 2024 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w załączniku, a także w biurze Rady Miejskiej Gminy Skoki.